วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องระบบย่อยและระบบขับถ่าย

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง