จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
๑. ในปฏิทินนี้เป็นของปี พ.ศ.
๒. ใน ๑ ปีมีทั้งหมด เดือน
๓. ใน ๑ สัปดาห์ มีทั้งหมด วัน
๔. วันสุดท้ายของสัปดาห์คือ วัน
๕. เดือนที่ ๔ คือ เดือน
๖. วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม ตรงกับ วัน
๗. เดือนที่ลงท้ายด้วย ยน มีจำนวน วัน
๘. วันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์ ตรงกับ วันวันที่
๔. เดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 มีจำนวน วัน
๑๐. .เดือนที่ลงท้ายด้วย คม มีจำนวน เดือน