จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 สมัยคือ สมัย และ สมัย (ตอบตามลำดับ)
2. สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งเป็น 2 ยุคได้แก่ กับ
3. เราใช้ตัวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสมัยประวัติศาสตร์
4. กษัตริย์องค์แรกของสุโขทัยคือ
5. กษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเราเรียกว่าราชวงศ์
6. กษัตริย์พระองค์แรกของกรุงศรีอยุธยาคือ
7.พระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของสมัย
8.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ.
9.สมัยประวัติศาสตร์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดคือสมัย
10. ในปัจจุบันนักเรียนอยู่ในสมัย