จงเทียบเวลาต่อไปนี้เป็นเวลาตามนาฬิกา 
1. 3 โมงเช้า หมายถึงเวลา นาฬิกา
2. เที่ยงวัน หมายถึงเวลา นาฬิกา
3. เวลาเพล หมายถึงเวลา นาฬิกา
4. บ่าย 2 โมง หมายถึงเวลา นาฬิกา
5. 5 โมงเย็น หมายถึงเวลา นาฬิกา
6. 1 ทุ่ม หมายถึงเวลา นาฬิกา
7. 4 ทุ่ม หมายถึงเวลา นาฬิกา
8. เที่ยงคืน หมายถึงเวลา นาฬิกา
9. ตี 2 หมายถึงเวลา นาฬิกา
10. ตี 5 หมายถึงเวลา นาฬิกา