เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง
1. 8 x 3 =
2. 4 x 4 =
3. 7 x 5 =
4. 9 x 3 =
5. 8 x 6 =
6. 16 x 5 =
7. 22 x 6 =
8. 30 x 3 =
9. 35 x 5 =
10. 40 x 4 =