พิจารณาแบบรูปที่กำหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Ex : 5, 10, ......., 20 จำนวนที่เติมในช่องว่างคือ 15

1. 18, 22, 26,
2. 27, 24, 21,
3. 60, , 50, 45
4. , 145, 170, 195
5. 124, , 130, 133
6. 850, 800, 750,
7. 400, , 500, 550
8. , 650, 675, 700
9. 1000, 975, , 925
10. 369, 419, 469,