จงเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.) 28 หารด้วย 4 ลงตัว เราเรียกว่า 4 ตัวประกอบของ
2.) 47 หารด้วย 9 ไม่ลงตัว เราเรียกว่า 9 ตัวประกอบของ
3.) จำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบ ตัว คือ และ ตัวมันเอง
4.) ตัวประกอบของ 28 มี
5.) ตัวประกอบของ 100 มี จำนวน
6.) ตัวประกอบของ มี 1 5 25 50
7.) ตัวประกอบเฉพาะ คือตัวประกอบที่เป็นจำนวน
8.) ตัวประกอบเฉพาะของ 10 มี
9.) จำนวนเฉพาะของจำนวนนับ 1 ถึง 30 มี
10.) จำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด ที่มีตัวประกอบ 5 ตัวคือ