เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 122 - 77 + = 83
2. 75 ÷ 5 x = 120
3. + 102 - 118 = 132
4. (11 x 4) + (11 x 5) =
5. 333 - (72 x 2) =
6. 555 - 300 - 55 =
7. 22 + 24 + 26 + 28 + 30 =
8. 29 + 29 + 29 - 29 =
9. (25 ÷ 5) + 66 =
10. (16 x 6) - 57 =