เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. (24 x 16) + (4 x 24) =
2. (25 x 6) - (20 x 6) =
3. (42 x 11) - (22 x 11) =
4. 88 + 90 + 92 - 90 =
5. 200 - 195 + 78 =
6. (120 x 7) - 600 =
7. 25 x 4 ÷ 5 =
8. 66 x 5 ÷ 6 =
9. 11 x 4 x 2 =
10. 109 x 8 ÷ 8 =