เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. + 207 – 156 = 180
2. 108 – + 606 = 675
3. 49 x 24 ÷ = 168
4. (46 x 18) + (46 x 12) =
5. (105 x 24) – (105 x 14) =
6. (67 x 13) + (37 x 67) =
7. 888 – 8 – 800 =
8. 51 + 53 +55 + 57 + 59 =
9. 24 + 26 +28 + 30 +32 =
10. 44 x 5 x 12 =