เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 71 x 8 ÷ 4 =
2. (3 x 15) + (5 x 3) =
3. (17 x 4) – ( 7 x 4) =
4. 81 ÷ 9 x 81 =
5. 121 x 11 ÷ 11 =
6. (48 x 5) – 240 =
7. 832 ÷ 4 =
8. 127 + (126 ÷ 3) =
9. (111 x 9) – 998 =
10. (126 x 9) + 4 =