เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. 34 × 55 ÷ = 170
2. (615 ÷ 15) x = 328
3. ( x 3) ÷ 9 = 39
4. 222 x 99 =
5. 115 x 25 =
6. 180 x 9 ÷ 18 =
7. 1 + 2 + 3 + ...... + 160 =
8. 1 + 2 + 3 + ...... + 179 =
9. 144 x 10 ÷ 12 =
10. (66 x 18) - (66 x 12) =