เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. (56 × 12) – 56 - 56 =
2. 18 × 12 ÷ 6 ÷ 3 =
3. 8 x 25 x 6 = 48 x
4. 800 – 120 + 20 - 300 =
5. (45 + 45 + 45 + 45) ÷ 4 =
6. (27 + 49) - 17 - 39 =
7. (63 × 11) ÷ 9 =
8. 45 × 101 =
9. ÷ 12 = 5 เศษ 7
10. 400 + 500 + 600 = 700 +