เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1. 1009 ÷ 25 =
2. 222 x 99 =
3. 178 ÷ ( 25 x 5 ) =
4. 1,743 - 313 - 260 =
5. ( 950 + 900 ) - ( 950 - 900 ) =
6. 1945 + 1945 - 1945 - 1945 + 1945 =
7. 349 x 999 =
8. ( 137 x 42 ) - ( 36 x 137 ) =
9. ( 149 x 23 ) + ( 27 x 149 ) =
10. ( 129 x 89 ) - ( 19 x 129 ) =