จงเลือกข้อความที่มีความหมายสัมพันธ์กัน
ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์
การตั้งคำถามที่เกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆ
การคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นำข้อมูลทั้งหมดมาแปลความหมายหาข้อเท็จจริง