ให้นักเรียนเติมคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1.อุปกรณ์ที่ใช้แยกสารโดยการกรอง คือ
2.ถ้าต้องการทำให้สารตกตะกอนเร็วขึ้น ต้องใช้
3.เกลือที่ได้จากน้ำทะเล เรียกว่า
4.เกลือที่ได้จากน้ำใต้ดิน เรียกว่า
5.เกลือสมุทร และเกลือสินเธาว์ เป็นประโยชน์จากการแยกสารผสม คือ
6.การระเหิดเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจาก กลายเป็น
7.การแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวสาร ต้องใช้วิธีการแยกสาร คือ
8.ตะแกรง และ กระชอน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกสารโดยวิธี
9.การรินน้ำซาวข้าวออกจากเมล็ดข้าว ต้องใช้วิธีการแยกสาร คือ
10.น้ำเชื่อม ประกอบด้วย เป็นตัวทำละลาย ล เป็นตัวถูกละลาย