จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนา
2. ประวัติของพระพุทธเจ้า เรียกว่า
3. พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า
4. คนชรา คนเจ็บป่วย คนตาย และสมณะ เรียกว่า
5. วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวัน ขึ้น ค่ำ เดือน
6. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรทุกรกิริยาโดยวิธีการ
7. พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการค้นพบทางพ้นทุกข์ได้แก่ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
8. พระพุทธเจ้าทรงประสูติที่ ประเทศ เนปาล
9. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประทับที่โคนต้น ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศอินเดีย
10. พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย