พระนามเดิมของพระพุทธเจ้า
พระไตรปิฎก แปลว่า
พระรัตนตรัย หมายถึง
พระรัตนตรัย ได้แก่
พระพุทธ หมายถึง
พระธรรม หมายถึง
สาวกของพระพุทธเจ้า
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
หลักธรรมสำคัญซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุุทธศาสนา