จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ศาสดาในศาสนาคริสต์คือ
2. พระเจ้าสูงสุดของศาสนาคริสต์คือ
3. สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์คือ
4. ผู้นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า
5. ศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีผู้นับถือมากในของไทย
6. สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลามเราเรียกว่า
7. ศาสนาอิสลามถือกำเนิดในประเทศ
8. ศาสดาของศาสนาพุทธคือ
9. พระพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ พรรษา
10. สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพุทธคือ