จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1 เป้าหมายสูงสุดของคนในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือ “การหลุดพ้น” โดยมีชื่อเรียกว่าอะไร
ตอบ
2 การที่มนุษย์ยังคงเวียนว่ายตายเกิดตามวงล้อของชีวิตในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เรียกว่าอะไร
ตอบ
3 ศาสดาในศาสนายูดาห์มีพระนามว่าอะไร
ตอบ
4 ปัจจุบันชาวยิวส่วนใหญ่อยู่ในประเทศใด
ตอบ
5 ผู้นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่อยู่ในทวีปใด
ตอบ
6 พระเยซูมีเวลาในการประกาศศาสนาคริสต์ทั้งหมดกี่ปี
ตอบ
7 ผู้ที่ประหารพระเยซูเป็นชนกลุ่มใด
ตอบ
8 พิธีที่รับคนเข้าสู่ศาสนาคริสต์คือพิธีใด
ตอบ
9 “มุสลิม” แปลว่าอะไร
ตอบ
10 การละหมาดผู้ประกอบพิธีต้องหันหน้าไปทิศที่ตั้งของเมืองใด
ตอบ