ให้นักเรียนเติมคำไทยให้ถูกต้อง
1. ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคมีสิทธิพื้นฐานกี่ข้อ
ตอบ ข้อ
2. พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้ในปัจจุบันมีการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด พ.ศ. อะไร
ตอบ พ.ศ.
3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สังกัดกระทรวงใด
ตอบ กระทรวง
4. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้อย่างไร
ตอบ
5. สัญลักษณ์ อย. ย่อมาจากหน่วยงานใด
ตอบ
6. การชั่ง การตวง การวัด สินค้า จะมีหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดดูแล
ตอบ
7. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบอาหารและยาต่างๆให้ถูกหลักโภชนาการ หมายถึง หน่วยงานใด
ตอบ
8. อักษรย่อ “ DBD ” เป็นของหน่วยงานใด
ตอบ
9. กรมทะเบียนการค้า เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงใด
ตอบ กระทรวง
10. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้อักษรย่อว่าอย่างไร
ตอบ