จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวัน
2. ผู้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายแด่พระพุทธเจ้ามีชื่อว่า
3. พระพุทธเจ้าเดินทางไปปรินิพพานที่เมือง
4. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารบริเวณ
5. อาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกว่า
6. ผู้จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีชื่อ
7. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ณ สถานที่
8. พระพุทธเจ้าจะมีผิวพรรณผุดผ่องกว่าปกติใน 2 เหตุการณ์คือ และ
9. เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว สิ่งที่เป็นครูสอน หรือตัวแทนของพระองค์ คือ
10. บิณฑบาตทานที่ให้กุศลมากที่สุดมี 2 ครั้ง ผู้ถวาย คือ