ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง
1.“เครื่องหมายรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” เขียนเป็นอักษรย่อว่า
2.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สังกัดกระทรวง
3.“เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน” เขียนเป็นอักษรย่อว่า
4.“เครื่องหมายรับรองกรรมวิธีการทำตามหลักศาสนาอิสลาม” เรียกว่าเครื่องหมาย
5.“เครื่องหมายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย” เขียนเป็นอักษรย่อว่า
6.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวง
7.หากสินค้าได้สัญลักษณ์ GMP รับรองแสดงว่ามีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงาน กระทรวง
8.นักเรียนสามารถตรวจสอบเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าได้จากส่วน ของสินค้า
9.เครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9001 เป็นการรับรองคุณภาพอุตสาหกรรมว่าเป็นมิตรต่อ
10.สินค้าที่มีกระบวนการผลิตค่อนข้างซับซ้อน เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ต้องมีเครื่องหมาย รับรองคุณภาพสินค้า