จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ไก่เอ๋ยไก่แจ้
ถึงยามขันขันแซ่ เสียง
โก่งคอ ซ้อง
ฟังเพียง วังเวงดัง
ถ้าตัวเราเหล่านี้
ถึงคุณครู สอนสั่ง
ไม่มากนัก ละ
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอย