จับคู่คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน
ดี
มาก
บน
เข้า
ขาว
หนัก
ไป
ถาม
สะอาด
สัน
ชั่ว
น้อย
ล่าง
ออก
ดำ
เบา
มา
ตอบ
สกปรก
ยาว