จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. สอ - อะ - นอ =
2. ฝอ - อือ - นอ =
3. กอ - เอะ - บอ =
4. กอ - เออ - ดอ =
5. ลอ - เอาะ - กอ =
6. ตอ - อะ - งอ - ตัง - ไม้โท =
7. ยอ - อือ - นอ - ยืน - ไม้เอก =
8. รอ - เออ - มอ - เริม - ไม้เอก =
9. ลอ - โอะ - มอ - ลม - ไม้โท =
10. ชอ - อัว - ยอ - ชวย - ไม้เอก =