ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง
1. สมอง อ่านว่า
2. ตลิ่ง อ่านว่า
3. เอร็ดอร่อย อ่านว่า
4. สว่าง อ่านว่า
5. ฝรั่ง อ่านว่า
6. แถลง อ่านว่า
7. ขยะ อ่านว่า
8. ผวา อ่านว่า
9. กนก อ่านว่า
10. จริต อ่านว่า