จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. วี - ระ - บุ - หรุด เขียนว่า
2. ปราด - ถะ - หนา เขียนว่า
3. อะ - นุ - ยาด เขียนว่า
4. เสด - ถะ - กิด เขียนว่า
5. มะ - หา - สะ - หมุด เขียนว่า
6. มี - ลาบ เขียนว่า
7. ซับ - สิน เขียนว่า
8. วิด - ทะ - ยุ เขียนว่า
9. ทูบ - เทียน เขียนว่า
10. ยาด - มิด เขียนว่า