ให้นักเรียนเติมคำไทยให้ถูกต้อง
เติมบทอาขยานให้สมบูรณ์
พฤษภากาสร
สำคัญหมายในกายมี

ประดับไว้ในโลกา