จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
   นิ้ว      ยาก      สมอ      สำเภา      อัชฌาสัย      อันมีค่า      เพียร      เสาใบ      โยธา      โสภา   
วิชาเหมือนสินค้า
อยู่เมืองไกล
ต้องลำบากไป
จึงจะได้สินค้ามา
จงตั้งเอากายเจ้า
เป็นอัน
ความเป็น
แขนซ้ายขวาเป็น
เป็นสายระยาง
สองเท้าต่างใหญ่
ปากเป็นนายงานไป
เป็นเสบียง
สติเป็นหางเสือ
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง