ให้นักเรียนเติมคำให้สมบูรณ์
ประ
มี
ขั
ชล
ราช
สัพ
สิทธิ์

โย
ยัส