ให้นักเรียนเติมคำไทยให้ถูกต้อง
เติมคำให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้
พนาลัย ,กสิกร ,ปรนนิบัติ ,ทินกร ,ลัทธิ
สงัด ,ภาคภูมิ ,อาชาไนย ,เศรษฐี ,ฉมวก
๑. หมายถึง เครื่องมือแทงปลา
๒. หมายถึง การอยู่ป่า, ที่อยู่ในป่า
๓. หมายถึง ผู้ทำไร่ไถนา
๔. หมายถึง เอาใจใส่คอยปฏิบัติรับใช้
๕. หมายถึง พระอาทิตย์
๖. หมายถึง คนมั่งมี
๗. หมายถึง มีสง่า ผึ่งผาย
๘. หมายถึง เงียบสงบ
๙. หมายถึง คติความเชื่อถือ หรือความคิดเห็น
๑๐. หมายถึง กำเนิดดี,พันธ์หรือตระกูลดี