จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องตามบทอาขยานเรื่อง "เป็นมนุษย์หรือเป็นคน"
1. เป็น เป็นได้เพราะใจสูง เหมือน มีดีที่แววขน
2. ถ้าใจต่ำเป็นได้ ย่อมเสียที ได้เกิดมา
3. ใจสะอาด ใจสงบ ถ้ามีครบควรเรียก
4. เพราะ พูดถูกทุกเวลา เปรมปรีดาคืนวัน จริง
5. ใจ มืดมัวและร้อนเร่า ใครมีเข้าควรเรียกว่า
6. เพราะพูดผิดทำผิด แต่ในสิ่งนำตัว
7. คิดดูเถิดถ้าใคร จงรีบยกใจตนรีบ
8. เสียได้ก่อนตัวตาย ก็สมหมายที่เกิดมา