จงเติมความหมายของคำให้ถูกต้อง
๑. คิมหันต์ หมายถึง
๒. วสันตฤดู หมายถึง
๓. เหมันต์ หมายถึง
๔. จินดา หมายถึง
๕. ปัจฉิม หมายถึง
๖. สินธู หมายถึง
๗. เลียบรอบขอบทวีป หมายถึง
๘. เลี้ยวรอบขอบพระสุเมรุ หมายถึง
๙. พระเมรุ หมายถึง
๑๐. วิเชียร หมายถึง