ให้นักเรียนเติมคำไทยให้ถูกต้อง
๑. note เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๒. link เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๓. Facebook เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๔. like เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๕. check เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๖. update เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๗. website เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๘. comment เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๙. video เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ
๑๐. print เขียนเป็นคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง คือ