ให้นักเรียนเปลี่ยนคำต่อไปนี้ให้เป็นคำศัพท์สำหรับพระสงฆ์
1.พระสงฆ์กำลัง "รับประทาน" ภัตตาหารเพล
คำตอบ คือ
2. พระมหาบุญช่วยท่านกำลัง "นอน"
คำตอบ คือ
3. คุณพ่อ "มอบ" เครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ในโอกาสทำบุญวันเกิด
คำตอบ คือ
4. พระภิกษุสามเณรกำลัง "โกนผม"
คำตอบ คือ
5. สมเด็จพระสังฆราช "ป่วย" หลายวันแล้ว
คำตอบ คือ
6. พระสงฆ์ลงพระอุโบสถเพื่อ "สวดมนต์"
คำตอบ คือ
7. ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ คุณยายจึงไป "เชิญ" พระสงฆ์ 9 รูป
คำตอบ คือ
8. การเตรียมสถานที่สำหรับพิธีทางศาสนาพุทธ ต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาและ "ที่นั่ง" สงฆ์ไว้ให้เรียบร้อย
คำตอบ คือ
9. งานทอดกฐินปีนี้พุทธศาสนนิกชนร่วมถวาย "เงิน" จำนวนมาก
คำตอบ คือ
10. มรรคนายกเป็นผู้กล่าวนำ "คำขอร้องให้บอกศีล" ก่อนพิธีต่างๆ
คำตอบ คือ