ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง
1. ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิตมีกี่ข้อ
ตอบ ข้อ
2. ผู้วางแผนการผลิตและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เรียกว่าอะไร
ตอบ
3. ผลตอบแทนที่เกิดจากการเป็นเจ้าของที่ดิน คือ อะไร
ตอบ
4. ผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของแรงงาน คือ อะไร
ตอบ
5. เครื่องจักรในโรงงาน จัดเป็นปัจจัยการผลิตใด
ตอบ
6. พนักงานส่งของ Kerry จัดเป็นปัจจัยการผลิตข้อใด
ตอบ
7. ปุ๋ย ที่ต้องใช้ในการทำนา จัดเป็นปัจจัยการผลิตใด
ตอบ
8. หากนักเรียนเป็นเจ้าของกิจการ ผลตอบแทนที่ได้รับจะเรียกว่าอะไร
ตอบ
9. ผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของเงินทุน เรียกผลตอบแทนนั้นว่าอะไร
ตอบ
10. “ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ” เป็นความหมายของคำว่าอะไร
ตอบ