เติมตัวสะกดในมาตรา แม่กบ แม่เกย แม่เกอว หรือแม่กด ให้ได้คำที่มีความหมายตรงกับภาพที่กำหนด
1. สีเขีย
2. รูปภา
3. ละเอีย
4. กระดา
5. กระต่า
6. มะพร้า
7. วิ ยุ
8. สร้อ
9. ยีรา
10. ค้างคา
11. ทั พี
12. เตาแก๊
13. ตำรว
14. ขวดแก้
15. วันพุ