ให้นักเรียนเติมคำไทยให้ถูกต้อง
เมา
ราชสี
คอมพิวเตอ
โทรทัศ
ตู้ไปรษณี
แพท
ดวงอาทิต
กาตูน
การัน
รถยน
โทรศัพ
ดวงจัน
คณิตศาส
หนังสือพิม
ภาพยน
อุปกร
วันเสา
ยัก
สัปดา
พันพืช