Sriwittayapaknam School

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งปีพุทธศักราช 2498 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน ครูไทย 75 คน คนอังกฤษ-อเมริกัน 6 คน และครูจีน 2 คน

Buddha shrine in the school playground. – Spherical Image – RICOH THETA