นโยบายป้องกันมลพิษทางอากาศ

นโยบายการป้องกัน และตารางมลพิษทางอากาศ ของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครองเฝ้าระวังนักเรียนและบุตรหลานของท่าน เกี่ยวกับความปลอดภัยจากมลภาวะทางอากาศ

โรงเรียนของเรามีเครื่องตรวจวัดอากาศ สามารถบอกค่ามลพิษ ได้ตลอดเวลาที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอ่านค่าได้ทุก ๆ 5 นาที เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานท่าน

This is the air pollution policy for Sriwittayapaknam School in Samut Prakan, Thailand. Other Thai schools are welcome to base their air pollution policies on our one. Our aim is to help all Thai youth.

Our school has an onsite air quality station that continuously monitors the air we breathe, twenty-four hours a day. This is connected to the Internet so that parents and people in the local community can know more about the quality of the air both day and night.

 

 

 

Air Pollution policy at Sriwittayapaknam School นโยบายป้องกันมลพิษทางอากาศของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

 

UPDATE: 21/01/2562

Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk.

คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

Air quality is acceptable; however, for some pollutants, there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.

คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับมลพิษบางประเภทอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในระดับปานกลางสำหรับคนจำนวนน้อยมากที่มีความไวต่อมลพิษทางอากาศอย่างผิดปกติ

SCHOOL POLICY นโยบายของโรงเรียน
Teachers will monitor students with pre-existing conditions. They may be excused from doing P.E. outdoors. ครูจะดูแลนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพด้านระบบการหายใจมาก่อน นักเรียนจะไม่เรียนพลศึกษากลางแจ้ง

Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected. Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.

บุคคลในกลุ่มที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคปอดอาจประสบผลกระทบต่อสุขภาพ บุคคลทั่วไปไม่น่าจะได้รับผลกระทบนี้ จากนั้นทุกคนอาจเริ่มประสบกับผลกระทบต่อสุขภาพ และบุคคลในกลุ่มที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ อาจประสบผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้น

SCHOOL POLICY นโยบายของโรงเรียน
All students: Outdoor activities may be modified. Students with pre-existing conditions will be monitored. They may be excused from doing P.E. or other outdoor activities. สำหรับนักเรียนทุกคน กิจกรรมกลางแจ้งอาจมีการปรับเปลี่ยน นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพด้านระบบการหายใจมาก่อน จะได้รับการดูแลจากครู นักเรียนจะไม่เรียนพลศึกษากลางแจ้ง หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ

Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.

บุคคลทั่วไปอาจเริ่มประสบกับผลกระทบต่อสุขภาพ สมาชิกกลุ่มคนที่อ่อนไห ได้แก่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคปอด อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงมากขึ้น

SCHOOL POLICY นโยบายของโรงเรียน
Kindergarten students cannot learn P.E. outside. They will use the classroom instead. Other outside activities may be canceled as appropriate.

Primary students cannot have any prolonged exertion outdoors for more than 30 minutes at a time.

Students with pre-existing conditions will be monitored. It is strongly advisable that this group wear N95 masks.

นักเรียนอนุบาลจะไม่เรียนพลศึกษา และจะเรียนในห้องเรียน กิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆอาจจะได้รับการพิจารณายกเลิกตามความเหมาะสม

นักเรียนชั้นประถมและมัธยมสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้  แต่ไม่ควรออกกำลังกลางแจ้งเกิน 30 นาที ในแต่ละครั้ง

นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพด้านระบบการหายใจมาก่อน จะได้รับการดูแลจากครู และควรสวมหน้ากากอนามัย N95

Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.

บุคคลทั่วไปอาจเริ่มประสบกับผลกระทบต่อสุขภาพ สมาชิกกลุ่มคนที่อ่อนไหว ได้แก่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคปอด อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงมากขึ้น

SCHOOL POLICY นโยบายของโรงเรียน
All Students: All outdoor P.E. lessons are moved to the classroom. Other outdoor activities must be cancelled. The students can go outside for a break, but they cannot run around or stay outside for more than 20 minutes at a time.

Students with pre-existing conditions will be monitored. It is strongly advisable that this group wear N95 masks.

Kindergarten students must stay in classroom all day. This includes assembly.

สำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนวิชาพลศึกษาจะเรียนในห้องเรียน สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ จะยกเลิก นักเรียนสามารถออกมาพักในช่วงพักเบรคหรือพักกลางวันได้ แต่ไม่สามารถออกกำลังและอยู่กลางแจ้งได้เกิน 20 นาทีต่อครั้ง

นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพด้านระบบการหายใจมาก่อน จะได้รับการดูแลจากครู และควรสวมหน้ากากอนามัย N95

นักเรียนอนุบาลต้องอยู่ในห้องเรียนทั้งวัน และเข้าแถวในห้องเรียน

Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected.

คำเตือนด้านสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน ประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น

SCHOOL POLICY นโยบายของโรงเรียน

All Students: P.E. lesson is cancelled for all students. All other outdoor activities must be done inside including assembly. The students can visit the canteen, but cannot run around the playground. In the classroom, windows and doors must be closed.

Support Staff: Everyone should wear a N95 mask if working outside.

สำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนวิชาพลศึกษา และกิจกรรมที่จัดกลางแจ้งทั้งหมดทำการยกเลิก ทุกกิจกรรมต้องทำในห้องเรียนทั้งหมดรวมทั้งการเข้าแถวเคารพธงชาติให้เข้าแถวในห้องเรียน ขณะที่มีการเรียนการสอนให้ปิดประตู และหน้าต่าง นักเรียนสามารถมาที่โรงอาหาร ซื้อขนมทานได้ แต่ไม่วิ่งที่สนาม เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากาก N95 ทุกครั้งเมื่อทำงานที่ต้องใช้แรงงาน

Health alert: everyone may experience more serious health effects.

การแจ้งเตือนสุขภาพ: ประชาชนทั่วไปอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรง

SCHOOL POLICY นโยบายของโรงเรียน
All outdoor activities must be cancelled. All teachers, students and support staff must wear N95 masks.

The school may be closed if deemed necessary.

หากมีการเรียนการสอน กิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดต้องยกเลิก ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากาก N95

โรงเรียนอาจปิดทำการเรียนการสอน หากมีความจำเป็น