Photos for March 2011 (มีนาคม 2554)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นม. 1 ได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
(ไปสอบทั้งหมด 19 คน สอบเข้าได้ทั้งหมด 19 คน)
1. ด.ญ.กุลญา สุขเสริม ป.6/3, 2. ด.ช.ธนิต ตติวรรณรัตน์ ป.6/3, 3. ด.ช.ธรรศปกรณ์ โลหิตหาญ ป.6/3, 4. ด.ญ.ณิชาภัทร บุญทอง ป.6/3, 5. ด.ช.สิทธิศักดิ์ ศรีคล้าย ป.6/4, 6. ด.ญ.ณฐมน พรสุนทรสวี ป.6/3, 7. ด.ญ.ศศิประภา เกษมรักษ์กุล ป.6/3, 8. ด.ญ.ไอรีณ สุรงค์สุวภาพ ป.6/3, 9. ด.ญ.ปัณฑิตา ศรีมโนรถ ป.6/3
... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นป.6 สอบเข้าเรียนต่อชั้นม. 1ได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (ต่อ)
10. ด.ช.ณัฐพล ศรีกนกสินธุ์ ป.6/2, 11. ด.ญ.ชนากานต์ กิตติพรนนท์ ป.6/3, 12. ด.ญ.ระพีพร เตชนันท์ ป.6/3, 13. ด.ญ.อนันตญา สายศิริ ป.6/3, 14. ด.ญ.ธีรนาฎ โมราบุญ ป.6/3, 15. ด.ช.กันตภณ น้อยสุขขะ ป.6/1, 16. ด.ช.สุกฤษฎิ์ เพิ่มเจริญ ป.6/3, 17. ด.ญ.อนัญพิชญ์ มรุตัณฑ์ ป.6/3,18. ด.ช.ล้ำภพ ศรีอุดมขจร ป.6/3, 19. ด.ญ.ศิริพร ไววรมนตรี ป.6/3
... See MoreSee Less

รายชื่อนักเรียนชั้นม.3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนสมุทรปราการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
1. นางสาวศุภนิชา รูปหล่อ
2. นางสาวสิตาภัค ทรัพย์ปราการชัย
3. นางสาวชลิตา แสเรืองรอบ
... See MoreSee Less

รายชื่อนักเรียนชั้นม.3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก **แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์**
โรงเรียนสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นายศีลวัตร ประจำค่าย
2. นายเอกธิติ ไชยปัญญา
**แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น)**
1. นางสาวชนกชนม์ มานหมัด
**แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (ภาษาจีน)**
1. นางสาวอรปรียา โจ๊ะประโคน
**แผนการเรียนทั่วไป - ธุรกิจ**
1. นายอภิสิทธิ์ แซ่จง
... See MoreSee Less

รายชื่อนักเรียนชั้นม.3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โรงเรียนสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางสาวนิรดา สมบัติภัทรา
2. นางสาวจิราภรณ์ คล้ายทอง
3. นางสาวทักษพร พัติบริบูรณ์
4. นางสาวมัทนา ศรีครุฑ
5. ด.ญ.ปาริฉัตร ผกาโสภณ
... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
1. ด.ช.จิรพัฒน์ สวัสดิ์ดีสกุล ป.6/1
2. ด.ช.พรพินิจ รูปหล่อ ป.6/1
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อืม ..... ไม่เห็นบอกเลย

*-*

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
ประเภทในเขตพื้นที่ (สอบได้ 26 คน)
1. ด.ญ.ธนภรณ์ จิตรถิ่น ป.6/1, 2. ด.ช.วสันต์ ก้อมอ่อน ป.6/1, 3. ด.ช.ธัลดล ภัทรกรรม ป.6/4, 4. ด.ช.กันตพงศ์ ศรีไสยเพชร ป.6/1, 5. ด.ช.ณัฐกิตติ์ แพรศรีธนรักษ์ ป.6/2, 6. ด.ช.ณัฐภูมิ แก้วปัชฌาย์ ป.6/1, 7. ด.ช.ภคภูมิ แสงกระจ่าง ป.6/1, 8. ด.ญ.ณัฐนิช วิชชุประภาพร ป.6/2
... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
ประเภทในเขตพื้นที่ (ต่อ)
9. ด.ญ.ลลิตา อรสีแสงกุล ป.6/4, 10. ด.ช.พิชิต อนันทพรชัยกุล ป.6/4, 11. ด.ช.ชนินทร์ ใจเผื่อแผ่ ป.6/1, 12. ด.ช.ปกรณ์ ปานวิเศษ ป.6/1, 13. ด.ญ.ดวงกมล ตั้งสุวรรณศรีป.6/1, 14. ด.ช.วรชาติ สุภารัตนสิทธิ์ ป.6/1, 15. ด.ช.วรชัย ขันทอง ป.6/4, 16. ด.ญ.ธันย์ชนก บุญศรี ป.6/1, 17. ด.ช.เมธาพร ถาโท ป.6/1,
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

หลานเราเก่งที่สุดเลย

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
ประเภทในเขตพื้นที่ (ต่อ)
18. ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจรัส ป.6/4, 19. ด.ช.ภรัณยู ฉวีวัง ป.6/2, 20. ด.ญ.วรรณพร หังสวนัส ป.6/1, 21. ด.ญ.วิลาสินี งามสมจิตร์ ป.6/1, 22. ด.ญ.ณัฐฐาลักษณ์ ว่องวัจนะ ป.6/1, 23. ด.ช.อังกฤษ กมุลทรา ป.6/4, 24. ด.ญ.กัญญาณัฐ โตสงวน ป.6/2, 25. ด.ช.สุทธิ วิเศษพงษ์พันธ์ ป.6/2 , 26. ด.ญ.วศินี สุนทรพิทักษ์กุล ป.6/4
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อ้าก!!!!! หนูคนที่ 18.ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจรัส ป.6/4 รายงานตัวค้ะ สอบเข้าสตรีได้ เย่ๆๆ

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
ประเภททั่วไป (สอบได้ 22 คน)
1. ด.ช.ชวิน เวชชะ ป.6/3, 2. ด.ญ.ธิดาวรรณ พันชนะ ป.6/4, 3. ด.ญ.สุวิชาดา เทพสงวนป.6/2, 4. ด.ญ.ธนภัทร ขาวสุวรรณ ป.6/2, 5. ด.ญ.ณัฐริกา วิเศษพงษ์พันธ์ ป.6/1, 6. ด.ช.สิรภพ สุทธิมาลย์ ป.6/4, 7. ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ยิ้วภู่ ป.6/2, 8. ด.ช.ณัฐฐาพร วุฒิโกวิทย์ ป.6/4,
... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
ประเภททั่วไป (ต่อ)
9.ด.ช.ณัทกร บุญมาเปรม ป.6/2,10.ด.ญ.ณัฐณิชา หน้าผ่อง ป.6/2,11.ด.ญ.ณัฐวดี นาคมอญ ป.6/3, 12. ด.ช.จิราวุฒิ พูนสิริเพิ่มผล ป.6/1, 13. ด.ช.วรชน มาตรเจริญ ป.6/1, 14. ด.ญ. พีระกานต์ อมตะกตัญญู ป.6/1, 15. ด.ญ.อรพิน ตันชูวงศ์ ป.6/3,
... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
ประเภททั่วไป (ต่อ)
16. ด.ช.เซี่ยวเฉิง แซ่เลียว ป.6/1. 17. ด.ช.ศักดา สุวรรณธีรางกูร ป.6/4, 18. ด.ช.กรณภัทร ชุมเดช ป.6/3, 19. ด.ญ.ศรัณยา วรฉัตร ป.6/2, 20. ด.ญ.ศดานันท์ เชี่ยววัฒนา ป.6/2, 21. ด.ญ.รติรัตน์ แซ่จง ป.6/3, 22. ด.ญ.นิภาธร หนูพรหม ป.6/3
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สราลี ไม่เห็นมีชื่อเลยค้ะ

ถึง คุณครูเปรมทิพย์ เรียงรัตน์
หนู เด็กหญิงณปภัช โชติจิระทวี (ปิ่น)
ตอนนี้หนูสอบเข้ารร.สตรีสมุทรปราการได้แล้วนะคะ ไม่ใช่แค่หนูที่ติดนะคะ ทั้ง ณัฐภูมิ กันตพงศ์ ดวงกมล ฯลฯ ก็ติดกันนะคะ พวกหนูขอขอบพระคุณ คุณครูมากนะคะ ที่ทำให้พวกหนูได้สอบเข้ารร.สตรีสมุทรปราการได้ ขอบพระคุณที่คุณครูคอยกวดขันพวกเรามาตลอด 1 ปีเต็ม พวกหนูขอขอบพระคุณค่ะ
จาก เด็กหญิงณปภัช โชติจิระทวี (ปิ่น)
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ

นักเรียนชั้น ป.6และม.3 สอบเข้าเรียนต่อได้โรงเรียนไหน เขียนบอกให้ทราบกันด้วยนะคะ

ติดสตรี ค้ะ

ติดราชวินิตค่ะ 555

สตรี คับ

รักครูเปรมทิพย์ค่ะ 😀

เด็กๆๆโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เก่งๆๆกันทุกๆๆคน คิดถึงครูวาสนา ผึ่งผดุง

ติดสตรีค่ะ

ติดสตรีค่ะ

อยากให้สอบติดบ้างจัง

ติดสตรีค้ะ

View more comments

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และท่านผู้จิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย สึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น โดยคณะครูและนักเรียนจะนำเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 มีกล่องรับบริจาคเงินที่บริเวณที่พักผู้ปกครองค่ะ ... See MoreSee Less

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และท่านผู้จิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย สึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น โดยคณะครูและนักเรียนจะนำเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 มีกล่องรับบริจาคเงินที่บริเวณที่พักผู้ปกครองค่ะ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ดี

ครับ

คิดดี ทำดี นะคะโรงเรียนเราเนี่ย 555+ เพราะเด็กโรงเรียน

ศรีดีกันทุกคน

พูดได้เเจ่มเลยอะ ดีกันทุกคน เขาเนี่ยแหละ ดีตัวแม่เลย

หรอคะ

ช่ายยยยยยยย

คะๆ

View more comments

ขอเชิญนักเรียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน ที่รักการสะสมแสตมป์เก่า ร่วมชิงรางวัลรับแสตมป์เก่าจำนวนมาก ที่ผู้รักการสะสมแสตมป์ส่งมาให้จากต่างประเทศ เพียงกดคำว่า "Like" ที่ด้านล่าง หมดเขตวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554

Competition to win stamps for past and present students and parents of present students. To win, just click on the "like" button below before Wed 23rd March.
... See MoreSee Less

ขอเชิญนักเรียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน ที่รักการสะสมแสตมป์เก่า ร่วมชิงรางวัลรับแสตมป์เก่าจำนวนมาก ที่ผู้รักการสะสมแสตมป์ส่งมาให้จากต่างประเทศ เพียงกดคำว่า Like ที่ด้านล่าง หมดเขตวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554

Competition to win stamps for past and present students and parents of present students. To win, just click on the like button below before Wed 23rd March.

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แล้วประกาศผลเมื่อไรหรอค้ะ

บ้านผมมีเต็มเรยอยากได้55

"แล้วประกาศผลเมื่อไรหรอค้ะ": พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 - ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับแสตมป์ด้วยตนเองที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ขอบคุณค่ะ

หุ หุ..มีมาให้ลุ้นอีกแล้ว

คิดถึงสมัยยังเรียนอยู่จังเลยนะคะ จำได้ว่าสมัยพักกลางวันจะมีสแตมป์ขายที่หน้าห้องคอม ไปซื้อทุกทีเลย 😀

*0* เยอะจัง

กิจกรรมดีครับ ^^

สุดยอด

น่าสนแฮะ

แต่ก่อนหนูนะ มือ1 เลย วิ่งไปซื้อทุกวันพุธ 5555

55 ใช่ๆๆ

View more comments

ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นป.6 ที่ทำคะแนนในสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆได้ 100 คะแนนเต็ม
-คณิตศาสตร์ ด.ช.ธนิต ตติวรรณรัตน์ ป.6/3
-วิทยาศาสตร์ ด.ญ.ปฏิญญา คูจิระประเสริฐ, ป.6/3
-ภาษาอังกฤษ ด.ญ.ปฏิญญา คูจิระประเสริฐ, ป.6/3 และด.ช.ธัลดล ภัทรกรรม ป.6/4
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด.ญ.อนันตญา สายศิริ ป.6/3
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น้องๆเก่งมากเลยค่ะ

ป.2 ยังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะ ต้องรีบติดต่อที่ฝ่ายธุรการนะคะ เพราะกำลังจะปิดรับสมัครเร็วๆนี้ค่ะ

NT ประกาศผลเมื่อไรหรอค้ะ

ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นป.6 ที่ทำคะแนนในสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆได้ 100 คะแนนเต็ม
-ศิลปะ ด.ญ.ญานิศา จันทรทอง ป.6/1, ด.ช.ภคภูมิ แสงสว่าง ป.6/1, ด.ช.ปภัสพงษ์ ธีรประพันธ์ ป.6/3, ด.ช.อนันต์ เทพทอง ป.6/3, ด.ญ.อรพิน ตันชูวงศ์ ป.6/3, ด.ญ.ธนาภา แก้วผิว ป.6/4, ด.ช.ธัลดล ภัทรกรรม ป.6/4, ด.ช.พืชมงคล ถินทิม ป.6/4, ด.ช.ศุภณัฐ ทรัพย์อุดม ป.6/4
... See MoreSee Less

Summer School students wrapped up in jackets. Today is the coldest day of the year at only 19 Celsius. ... See MoreSee Less

Summer School students wrapped up in jackets. Today is the coldest day of the year at only 19 Celsius.

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อยากเหนรูปเด็กๆ อ.1/2 กับ อ.3/4 บ้างค่ะ(แอบดู 2 แสบ**)

3/4 เหมือนกันเลย ต้องเป็นเพื่อนกะโอเ

โอโน่ แน่ๆเลย ^_^

โอโน่ อยู่คนละห้องกับเบสท์ อ.3/1

หวัดดีค่ะ คุณแม่น้องเบสท์ โอโน่อยู่ 3/4 ค๊า

View more comments

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม เปิดเรียนภาคฤดูร้อนเป็นวันแรก อนุบาลปีที่ 1 รับกลับเวลา 13.20 น. อนุบาลปีที่ 2 รับกลับ 13.30 น. - อนุบาลปีที่ 3 รับกลับ 13.50 น.ประถมปีที่ 1-มัธยมปีที่ 3 รับกลับเวลา 14.00 น. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขาดน้องเตรียมอนุบาลอ่ะค่ะ

วันนี้แพรวาไปโรงเรียนวันแรก ไม่รู้จะร้องให้หรือเปล่า เป็นน้องใหม่ แต่อยู่ อ.3 แล้ว

เตรียมอนุบาล รับกลับเวลา 13.20 น. พร้อมกับ อนุบาล 1 ครับ

น้องโดนัทไม่ได้เรียนซัมเมอร์หยุดยาว

ภาษาจีน เรียนวันไหนบ้างค่ะ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ

น้องเข้าใหม่ อ3/4 น้องอยากเรียนเสริมภาษาจีนต้องทำอย่างไรคะ ติดต่อที่ไหนคะ

ช่วง Summer เปิดสอนคอร์สพิเศษภาษาจีนด้วยค่ะ เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ชั้นอนุบาล 3 เรียนตั้งแต่เวลา 13.30-14.30 น. ประถม 14.30-15.30 น. สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ

มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะ น้องเพิ่งเข้าจะตามเพื่อนทันไมคะ

ตอนนี้เรียนไปแล้ว 3 วัน จะไม่ทันเพื่อนค่ะ เอาไว้ช่วงเปิดเทอมจะมีเรียนพิเศษภาษาจีนบ่ายวันเสาร์ด้วย แล้วจะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ

View more comments

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม นักเรียนชั้นป.1-ม.3 ไปโรงเรียนตามเวลาปกติเพื่อฟังผลการสอบและรับสมุดรายงาน (ปพ.6) แต่งเครื่องแบบนักเรียน และกลับบ้านได้เวลา 10.30 น. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1-2 ให้ผู้ปกครองมารับสมุดรายงานที่ครูประจำชั้นบริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาลปีที่ 1 (นักเรียนไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ค่ะ)

ไปกี่โมงอ่าค้าบ เวลามาเรียนปกติหรอค้าบ

7.30 น. กลับ 10.30 น. ค่ะ

ครับขอบคุณครับ

ไม่ไปได้มั๊ย

มารับผลสอบวันอื่นได้ค่ะ แต่หากอยู่ชั้นมัธยม1-2 ควรจะมาฟังผลสอบว่าต้องสอบซ่อมหรือไม่

View more comments

ชำระเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 รับกระเป๋า Summer 2011 สีสวยเก๋ 1 ใบ โปรดรีบด่วนมีจำนวนจำกัดค่ะ ... See MoreSee Less

ชำระเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 รับกระเป๋า Summer 2011 สีสวยเก๋ 1 ใบ  โปรดรีบด่วนมีจำนวนจำกัดค่ะ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

นักเรียนโรงเรียนอื่นก็สมัครเรียน Summer กับโรงเรียนของเราก็ได้นะคะ มีอาหารกลางวัน ทัศนศึกษา และกิจกรรมช่วงพักกลาางวันด้วยค่ะ

ชำระไปก่อนหน้านี้แล้วจะได้รับตอน ไหนครับ

เด็กอ.2 ที่จะขึ้น อ.3 เรียนซัมเมอร์ ตั้งแต่กี่โมง ถึงกี่โมงครับ

8.30 -13.30 น.

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม จะแจกกระเป๋า Summer 2011 ให้นักเรียนที่ชำระเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนเรียบร้อยแล้ว

View more comments

The Kindergarten Graduation ceremony has just started at the school. Congratulations to all graduating students. ... See MoreSee Less

The Kindergarten Graduation ceremony has just started at the school. Congratulations to all graduating students.

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

มี น้อง ผม ด้วย

มีลูกเราด้วย.....

ไร

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 นักเรียน 22 คน ไปแข่งขัน"วิชาการนานาชาติรอบที่ 2" ที่ร.ร.กุนนทีรุทธาวิทยาคม กทม. ขอให้โชคดีได้เหรียญรางวัลกลับมาทุกคนค่ะ ... See MoreSee Less

วันนี้ที่ 4 มีนาคม นักเรียนชั้นป.2,ป.5 และม.2 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS=Local Assessment System) โชคดีค่ะ ... See MoreSee Less

ผลการสอบห้องGIFTED ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
1. เด็กหญิงธนธิดา ศิริเหลืองตระกูล ป.6/3 ได้อันดับที่ 5
2. เด็กชายวีระศิษฎ์ ลิ้มพาณิชชัย ป.6/3 ได้อันดับที่ 16
3. เด็กชายเสฏฐนันท์ นากะพันธ์ ป.6/3 ได้อันดับที่ 17
4. เด็กหญิงธันย์ชนก ประคองพันธ์ ป.6/3 ได้อันดับที่ 20
5. เด็กชายพงศกร ตรีวิทยากรานต์ ป.6/3 ได้อันดับที่ 31
6. เด็กชายปภัสพงษ์ ธีรประพันธ์ ป.6/3 ได้อันดับที่ 31
... See MoreSee Less

ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (รับ 100 คน)

1. เด็กชายเสฏฐนันท์ นากะพันธ์ ชั้น ป.6/3 ได้อันดับที่ 5

2. เด็กหญิงปฏิญญา คูจิระประเสริฐ ชั้นป.6/3 ได้อันดับที่ 61
3. เด็กหญิงธนธิดา ศิริเหลืองตระกูล ชั้นป.6/3 ได้อันดับที่ 63

4. เด็กหญิงธันย์ชนก ประคองพันธ์ ชั้นป.6/3 ได้อันดับที่ 64
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งจังยกนิ้วให้

ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆด้วยนะค่ะ

A'quinx Yedsir ได้แจ้งข้อมูลให้ใหม่ดังนี้ ขอบใจนะจ๊ะ ผลการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตสานมิตร โรงเรียนได้รับข้อมูลผิดนะคะ ที่โรงเรียนเขียนไว้นี่เค้าเรียงตามเลขที่ประจำตัวสอบค่ะ ผลสอบจริงเป็นดังนี้ค่ะ - ปฏิญญา ได้ที่ 26 - ธนธิดา ได้ที 32 - ธันย์ชนก ได้ที่ 40 ...- เสธฐนันท์ ได้ที่ 85 ค่ะ

มีเฟสธัญชนกไหมครับ

ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ "Gifted" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ ส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ (รับ 30 คน)
1.นายพงศกร บัวทอง สอบได้ลำดับที่ 28
3.นางสาวฐิติชญา จตุรวัฒนาพงศ์ สอบได้ลำดับที่ 30
2.นางสาวธมนวรรณ อังบุญธร สอบได้ลำดับที่ 29
... See MoreSee Less

นางสาวณัฐกานต์ เฉิน ชั้น ม.3/1 สอบได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ... See MoreSee Less

ผลการสอบห้อง GIFTED โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอบเข้าได้ทั้งหมด 8 คน (รับ 36 คน)
เด็กหญิงปฏิญญา คูจิระประเสริฐ ชั้น ป.6/3 สอบเข้าได้เป็นอันดับที่ 1

การสอบ MEP (Mini English Program) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว -สอบได้ทั้งหมด 5 คน (รับ 60 คน)
เด็กหญิงชยาภรณ์ หิรัญวัฒน์ ชั้น ป.6/3 สอบเข้าได้เป็นอันดับที่ 2
ดูรายชื่อได้ที่ www.swp.in.th/
... See MoreSee Less

Top

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม